Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü

ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


Belediye Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 13/10/1983 tarihinde kabul edilen 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 10,13.14.15.16.18.79 maddeler ile 13/10/1983 tarih 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ve aynı kanun yönetmeliğinin 15.maddesi,16.maddesi,19.madde, 22.madde, 24.madde, 27.madde, 167.maddeleri, 03/04/1930 tarih ve 5272 sayılı belediye Kanununun 14.maddesi, 67.maddesi, 77.maddelerinde yazılı olan kanunlara dayalı olarak, 11.11.1996 tarih ve 321 karar no ile AYDIN Belediye Meclisi'nde kabul görülen Ulaşım Master Planı eklerinde belirtilen hususlar çerçevesinde Belediye sınırları içinde can ve mal güvenliği yönünden kamuya açık yollarda Trafik düzeninin sağlanması ve trafik güvenliğini ilgilendiren hususlarda alınacak tedbirler ile ilgili olarak gerekli görülen diğer hükümleri ve bunların uygulanmasına ait esas ve usülleri belirlemekle yükümlü iken, 5272 sayılı yeni Belediye Kanunu ile tüm Şehiriçi trafiği Belediyemiz Trafik Müdürlüğü'ne devredilmiştir.

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüzce ilgili işlemleriniz için gerekli evrak çizelgesine buradan ulaşabilirsiniz.

ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRÜNÜN GÖREV VE SORUMLULUKLARI:
MADDE 1.
Şehir içi yatay, dikey ve ışıklı işaret yapısını, trafik düzen ve güvenliğini sağlayacak durumda bulundurmak.
MADDE 2.
İl Trafik Komisyonu’na Aydın Belediye Başkanlığı adına katılmak.
MADDE 3.
Şehir içi trafik düzenlemeleri ile ilgili akım programları yapmak, gerekli görülen yön ve kavşakların projelerini hazırlamak Fen İşleri Müdürlüğü ile koordineli düzenlemek, sinyalize etmek ve işaretlemek.
MADDE 4.
Sinyalizasyon sistemi ve trafik işaret levhalarının bakım, onarım ve gerekli değişiklikleri yapmak ve yaptırmak.
MADDE 5.
Trafik düzen ve güvenliği ile ilgili yatay, dikey ve ışıklı işaretlerin yapılmasını, yerlerine konulmasını ve devamlılığını sağlamak / sağlattırmak.
MADDE 6.
Şehir içi yollarda her türlü yapım, onarım ve altyapı tesislerinin çalışmalarında trafik düzen ve güvenliğini sağlayacak önlemleri almak, aldırmak.
MADDE 7.
Trafik eğitim çalışmalarına katılmak, çocuk eğitim trafik pistleri açmak.
MADDE 8.
Şehir içi karayolu yapısında trafik için tehlike teşkil edecek muvakkat ve sabit engelleri gündüz ve gece görülebilecek şekilde işaretlemek.
MADDE 9.
Sıhhi ve gayri sıhhi müesseselerde ilgili ön izin, trafik izni ve yol geçiş izni gibi çalışmaları yapmak ve belgelendirmek.
MADDE 10.
Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan son değişiklikleri içeren 4199 sayılı Kanun gereğince Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ve çeşitli kurumların üst düzey yöneticilerinin katıldığı Karayolu Trafik Güvenliği Kurulunda Aydın Belediyesi’ni temsil etmek.
MADDE 11.
Sahip olduğu teknik donanım dolayısıyla, Belediye içi ve Başkanlıkça uygun görülen kurum ve kuruluşların yol çizgi, levha gibi hizmetlerden faydalanmalarını temin etmek.
MADDE 12.
Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan malzeme alımlarında teknik şartnameleri hazırlayarak dorudan alıma yada ihale yolu ile satın almak.
MADDE 13.
Müdürlüğünce yapılan işlerin kesin hesap, metraj ve diğer evraklarını hazırlayarak Kesin Hesap Şube Müdürlüğü’ne göndermek.
MADDE 14.
Özel Halk Otobüsü, Servis Araçları, Taksi Araçları v.s. Şehiriçi Ulaşım araçlarının düzenli ve güvenli taşımacılık yapmalarını sağlamak ve denetlemek.
MADDE 15.
Müdürlüğü personelinin çalışmalarını gözetmek, denetlemek.
MADDE 16.
Ulaşım Hizmetleri Müdürü, görevlerin yürütülmesinden bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı ve Belediye Başkanına karşı sorumludur.


İDARİ İŞLER BİRİM ŞEFLİĞİ
İDARİ İŞLER BİRİM ŞEFİ:
- Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün tüm büro hizmetleri ilgili işlemlerinin yürütülmesi, kurum içi ve kurumlar arası yapılan yazışmaların tanzimi, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü çalışanlarına ait tüm özlük hakları ve benzer işlevlerin yapılmasının sağlanması, ayrıca Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün Denetim ve Hizmetin yürütülmesinden sorumludur.
- Belediyemiz Denetimli Özel Halk Otobüsü Sisteminde çalışan araçlara ve çalışanlarına ait işlemlerin yürütülmesi ve takip edilmesi.
- Servis Araçları Yönetmeliği çerçevesinde çalışan araçlara ve çalışanlarına ait işlemlerin yürütülmesi ve takip edilmesi.
- Taksi Araçları çerçevesinde çalışan araçlara ve çalışanlarına ait işlemlerin yürütülmesi ve takip edilmesi.
- Nakliyat Araçları Yönetmeliği çerçevesinde çalışan araçlara ve çalışanlarına ait işlemlerin yürütülmesi ve takip edilmesi.
- Otopark taleplerini yerinde inceleyerek, sonuçlandırır.
- Yaya bölgelerinde, ücretli yol kenarı otopark alanları ve şehir içindeki inşaat yol işgal izin belgesi, Hurda araç v.b. trafik sorunları hakkında gelen ihbarların görevlilere bildirilmesi ve sonuçlandırılması.
- Tüm bu işlerin yapılması ve ödeme takipleri İdari İşler Birim Amirinin görevleri arasındadır. Ayrıca Başkanlık Makamınca ilgili kanun ve yönetmelik gereği kendisine verilen görevleri yerine getirir.

Büro Memuru :
- İdari İşler Birim Amirinin verdiği yazışmaların yapılması ve servis araçlarının güzergah izin belgesi, hat devir, araç değiştirme yazışmaları v.s. yazışmaların yapılması.
- Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün kurum içi ve kurumlar arası yazışmalarının zamanında yapılarak, gelen- giden evrakların kayıt defterine usulüne uygun olarak kaydının yapılması ile evrakların arşiv usulüne göre arşivlenmesi görevlerini yerine getirir.

TRAFİK DENETİM ve KONTROL BİRİM ŞEFLİĞİ
DENETİM ve KONTROL BİRİM ŞEFİ:
Şehiriçinde taşımacılık yapan Özel Halk Otobüsleri, Servis Araçları, Taksi Araçları, Nakliyat Araçlarını Yönetmelikler çerçevesinde Denetim ve Kontrol çalışmalarını yapar. Yönetmeliklere aykırı olarak hareket edenlere cezai işlem uygulanmasını sağlar. Gün geçtikçe artan trafik yoğunluğuna çözüm bulmak amacıyla, çözüme ilişkin raporlar tanzim eder. Bu amaç ile, ilgili güzergahlarda yapılacak değişiklikler, otopark teşkil edilmesi gereken alanlar tespit edilir. Otopark olarak işletilen alanların Yönetmelik şartlarına uygun olarak çalışıp, çalışmadıkları kontrol edilir.
Diğer kurumlarca verilecek olan eğitimlerde onlara nezaret eder. Şehiriçinde veya taşıt yollarında, yayaların ve araçların hareketlerini zorlaştıran ve tehlikeye düşüren motorlu araçlar dışındaki her türlü engelin ortadan kaldırılmasını sağlamak için ilgili birimlere ulaşır, kaldırılmasını sağlar.
Ayrıca 5393 sayılı Belediye kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliği Belediye tarafından hazırlanmış olan ve kabul gören yönetmelikler, Başkanlık Makamınca verilen görevlerin yerine getirilmesinden ve uygulanmasından sorumludur.
Yukarıda yazılı olan Hizmetleri, Müdürlüğümüz kadro şeması oluşmadığı için esas kadrosu Zabıta Müdürlüğü’nde olup, “OLUR“ ile Müdürlüğümüzde görevli 4 (dört) adet Zabıta Memuru tarafından yerine getirilmektedir.

SİNYALİZASYON- ATÖLYE VE İŞARETLEME BİRİM ŞEFLİĞİ :
SİNYALİZASYON BİRİM ŞEFİ : Şehiriçi geçişlerinde bulunan mevcut sinyalize kavşaklar ile sinyalizasyon amaçlı tüm elektronik hizmetlerinin, altyapı, kontrol ve bahse konu elektronik malzemelerin üretiminden direkt sorumludur. Şehiriçi geçişlerinde bulunan mevcut sinyalize kavşaklarda meydana gelen aksaklıkların çözümlenmesini sağlar.
Yeni yapılacak olan Sinyalizasyon programlarında ve çizimlerinde kullanılmak üzere, önemli arterler üzerinde yıllık olarak ortalama günlük taşıt sayımlarını yapar ve yapılmasını sağlar. Yapılan araştırmalar ve altyapı hizmetlerinin gerçekleştirilmesi neticesinde kavşakların Sinyalizasyon projelerini oluşturur. Projelerin onayından sonra Kavşağın Sinyalize kavşak haline dönüştürülmesini sağlar.
ELEKTRİKÇİ : Sinyalize Sistemlerin ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün elektrik hatları ile ilgili görevlerin yerine getirilmesini sağlar.
ELEKTRONİKÇİ : Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün kontrolü altında bulunan sinyalize kavşakların ve trafik tanziminde kullanılan elektronik donanımların imalatının ve tamiratının yapılmasını sağlar.
ATÖLYE VE İŞARETLEME BİRİM AMİRİ : Şehrimiz imar planı içerisinde kalan tüm yol güzergahlarında, cadde ve sokak aralarında bulunan ve trafik tanziminde kullanılan yatay-düşey işaretlemelerinin montajından ve kontrolünden sorumludur.
Görev ve yetkileri aşağıda yazılı olan 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu çerçevesinde yerine getirir. Belirtilen görevlerin yerine getirilmesinden direkt sorumludur.
2918 sayılı Karayolları Trafik kanununun ilgili maddelerine dayalı olarak;
- Montajı yapılan Trafik İşaret levhalarının kontrolleri yapmak ve eksilen-bozulan levhaları yenisi ile değiştirmek.
- 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu Yönetmeliğinin 16. maddesinin “a” bendinde yer alan yolun yapısını, trafik düzenini ve güvenliğini sağlayacak durumda bulundurmak.
- 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu Yönetmeliğinin 16. maddesinin “b” bendinde yer alan Trafik düzenleme amacıyla Trafik İşaret levhaları, ışıklı ve sesli trafik işaretleri, yer işaretleri temin ve tesis etmek, bunların devamlılığını ve işlerliliğini sağlamak.
- 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu Yönetmeliğinin 16. maddesinin “e” bendinde yer alan Karayolları yapısı üzerinde ve kenarında yapılan çalışmalarda Karayolları Trafik Kanununun 16. maddesi ve bu maddeye göre çıkarılan Yönetmelik hükümleri uyarınca Trafik düzen ve güvenliği için gerekli tedbirleri almak, aldırmak ve çalışmaları denetlemek.
- 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu Yönetmeliğinin 16. maddesinin “ı” bendinde yer alan yaya ve taşıt yollarından yayaların ve araçların hareketlerini zorlaştıran ve trafiği tehlikeye düşüren motorlu araçlar dışındaki her türlü engeli ortadan kaldırmak, trafik için tehlike teşkil eden, ancak kaldırılması mümkün olmayan engelleri gece ve gündüze göre kolayca görülebilecek şekilde işaretlemek.
- 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu Yönetmeliğinin 16. maddesinin “i” bendinde yer alan yol yapısı ve işaretleme yetersizliği yüzünden trafik kazalarının vuku bulduğu yerlerde yetkililerce teklif edilen tedbirleri almak hizmetlerinin yerine
Ayrıca her ne kadar ihale yolu ile Trafik elemanları dışarıdan alınmakta ise de büyük bir çoğunluğunun imalatı Trafik Atölyesinde yapılması sağlanmakta ve bir kısmının da tamiratı yine Trafik Atölyesinde yapılmaktadır.
KAYNAKÇI: İmalat sırasında Atölyede kaynak işleri yapar.
DÜZ İŞÇİ : Şehrimiz içerisinde gerekli görülen trafik levhalarının Atölye ve İşaretleme Birim Amiri nezrinde montajını yapmak ve montajı yapılan trafik işaret levhalarından bozulanların tamiratının yapılarak yeniden montajını yapmak ve Atölye - İşaretleme Birim Amirliği ile Sinyalizasyon Birim Amirliği görev ve yetkileri kapsamındaki diğer hizmetleri gerçekleştirmek.
ŞOFÖR : Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nde ekipmanların ve işçi personelinin taşınması amaçlı Müdürlük emrindeki araçların kullanılması görevini yerine getirir.

HİZMET TESİSLERİ, MAKİNA PARKI, ATÖLYE VB MEKANLAR KULLANIMI

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne imalat ve tamirat hizmetleri için 500 m2 içine oturan Atölyenin amacına yönelik olarak hizmet vermesi için, içinde bulunan ekipmanların sağlıklı ve çalışır durumda bulundurulması Atölye şefinin sorumluluğundadır. İmalat, montaj ve kontrollük hizmetlerinin Atölyede yürütülmesi sebebi ile imalat ve tamirat işlerini yerine getirmek üzere kaynak makinesi, oksijen kaynağı yapabilmesini sağlayan kaynak düzeni, saç kesimine yarayan giyotin tabir edilen kesici, sac kıvırma işlemi yapan jaka ve boya v.b. işlemler için kompresör bulundurulmaktadır.
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün Eğitim Tesisleri: Şehiriçinde ilköğretim çağında bulunan öğrencilerin Trafik eğitimi almasını sağlamak üzere, yaklaşık 3000 m2 alana oturan Trafik Eğitim Pistimiz bulunmakta ise de Soğukkuyu mevkiinde faaliyet göstermekte olan ancak yeterli donanım ve imkanlara sahip bulunmayan mevcut Trafik Eğitim pistinin yerine Kenet Mahallesinde inşası başlanılan Yeni Çocuk Trafik Eğitim Pisti için toplam 166 adet Trafik işaret levhası ile sinyalize kavşak malzemeleri satın alınmıştır. Trafik Eğitim Pistlerinde ders aletlerinin temini sağlamak Denetleme ve Kontrol Şube Müdürlüğü'nün sorumluluğunda olup, Milli Eğitim Müdürlüğü'nden gelecek eğitim programının sağlıklı olarak yürütülmesini sağlar.
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne ait hizmetleri yapmak üzere Müdürlüğümüz bünyesinde kontrol amaçlı bir adet binek oto, imalat ve montaj hizmetleri içinde 1 adet Trafik hizmetlerin yapmak üzere kapalı kamyonet mevcuttur.


ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET DURUMU

YENİ UYGULAMALARIMIZ ve MEVCUT YAPILAN ÇALIŞMALAR

Aydın kenti trafiğinin düzenli bir şekilde akışını temin edecek tedbirleri belirlemek ve karar verilen uygulamaları yapmakla yükümlü olan Birimimiz mevcut görevlerine ilave olarak bir takım yenilikler başlatmış bulunmaktadır. Düzenli bir Aydın, Türkiye’ye yakışır bir Kent Oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla başlatılan yeni uygulamaları ana hatlarıyla aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.

MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

a) Levha Sistemleri
b) Yol Çizgi
c) Yol Butonu
d) Kavşak Tasarımları
e) Trafik Yönlendirmeleri

MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

1- A- LEVHA SİSTEMLERİ :

Yaya ve Araç hareketlerinin yönlendirilmesinde büyük bir paya sahip olan levhalar konusunda yapılan en önemli değişiklik gece görünme özelliğine sahip olan reflektif malzemelerden imal edilen levhaların kullanılmaya başlanmış olmasıdır. Bu sayede bir çok kaza önlenecek ve maddi-manevi kayıplarımız en aza indirgenecektir.
Levha konusunda bir diğer yenilik ise, dayanım ömrü, görünümü (Şehir merkezi içinde bulunan önemli bölgelerin daha kolay bulunması için yaptırılan Yön Bilgi Levhaları.(Hastane, Hükümet Konağı, Askeriye Komutanlıkları), çevreye uyumu, kullanım kolaylığı ve stabilitesi gözönünde bulundurularak tercih edilen ve yoğun bir şekilde kullanılmaya başlanılan galvaniz levha direkleri ve bağlantı elemanlarıdır. Serigrafik baskı ile üretilecek olan ışıklı refuj başı levhaları ve et kalınlıklı imal edilecek olan yönlendirme levhaları levha sistemi konusunda yapılacak olan temel değişiklikleri teşkil etmektedir.
ÖZET :
Yapılan yol düzenlemeleri ve trafik akışlarındaki değişiklikler ile gerekli işaretlemeler yapılmaktadır.

1- B – YOL ÇİZGİ UYGULAMALARI

Gerek yaya; gerekse taşıt trafiğinin yönlendirilmesinde büyük paya sahip olan yol çizgi yaya geçidi, sembol ve tarama konusunda Aydın Belediyesi olarak, Mücavir alanı içerisinde kalan ana arterlerde ve uyarı açısında Özürlü Kişiler Park Yeri, Taksi Durak yeri, Servis Araçları park yeri v.s. hizmetlerin daha verimli olması açısından sembol ve tarama, çizgi boyama çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca, Müdürlüğümüz 2006 yılı Bütçesinde ödeneği bulunan Yol Çizgi Boya Makinesi Belediyemizce satın alınarak, yapılan çizgi boyama çalışmalarının görünüm ve kullanım ömrünün daha uzun olması düşünülmektedir.


1 C – YOL BUTONU

Gelişen teknoloji ile birlikte teknik donanımında meydana gelen gelişmeler araçların yayalara karşı üstünlüğünü beraberinde getirmiş ve yapılan planlamalarda araçlar birinci planda ele alındığı için yayaları koruma gerekliliği çıkmıştır. Özellikle okul önleri, hastane önleri ve kent merkezi ile yakın çevresinde araç hızlarının azaltılması amacıyla asfalt üzerine monte edilen yol butonu alınarak uygulamaya başlanmıştır.
Bu yol butonları imal edilirken kullanım reflektif malzemeler sayesinde gece görünme özelliğine sahip olmakla birlikte, metal aksamları sayesinde araç hızlarını düşürerek hem yayalar, hemde taşıtların güvenli geçişlerini temin etmektedir. Reflektif yol butonları Ana yoldan ayrılan ve Ana yola bağlanan varyantların bağlantı noktalarındaki ofset taramayı belirlemek amacıyla yaygın şekilde kullanılmıştır.


1 – D – KAVŞAK TASARIMLARI
Artan araç sayısı, artan araç kullanımı ve artan trafik sıkışıklığı daha önceki yıllarda yapılan kavşak düzenlemelerine müdahale ederek yeni bir düzenleme yapma gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Daha az alan kullanılarak yapılan kavşak düzenlemeleri sayesinde beklemeler en aza indirgenmekte ve güvenli bir trafik düzeni ortaya çıkmaktadır.

1 – E - TRAFİK YÖNLENDİRMELERİ
Kent merkezlerinde yoğunlaşan trafik sorununa çözüm bulmanın önemli bir yolunun trafik yönlendirmeleri olduğu ortaya çıkmıştır. Gerek kapasite artımı, gerek zaman kazancı, gerek otopark imkanı ve gerekse yaya ve taşıt güvenliği göz önünde bulundurularak tek yön yollar dahil kentsel trafik yönlendirmeleri yoğunlaştırılmıştır.

Paylaş:

Submit to FacebookSubmit to Twitter

ASKİ
Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi

444 70 09
0532 111 70 09
Su Ödeme İşlemi İçin Tıklayınız